Polityka prywatności i nota prawna

Poli­ty­ka Prywatności

Artykuł 1. Infor­ma­c­je podstawowe

 1. NewIn­sight Elż­bi­eta Klus­ka-Łabuz, ul. Kapelan­ka 12,  30–347 Kraków   NIP: 681 199 1246, REGON: 361473339, adres email: kontakt@newinsight.pl zwany dalej NewIn­sight pełni rolę admin­is­tra­to­ra danych osobowych (ADO) oraz pod­mio­tu przetwarza­jącego dane osobowe (PPDO) w sto­sunku do swoich Klien­tów oraz Użytkown­ików ofer­owanych przez NewIn­sight pro­duk­tów i usług zwanych łącznie Klientami.
 2. NewIn­sight pełni rolę ADO w opar­ciu o artykuł 6 ust 1a Roz­porządze­nie Par­la­men­tu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Roz­porządze­nie) – tj. w opar­ciu o zgodę wyrażoną przez właś­ci­ciela danych.
 3. NewIn­sight pełni rolę PPDO w opar­ciu o umowę z ADO przetwarza­ją­cym dane na pod­staw­ie Rozporządzenia.
 4. NewIn­sight nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, chy­ba że prawny opiekun takiej oso­by wyraz­ił na to zgodę.
 5. Jeśli nie zgadza­sz się z Poli­tyką Pry­wat­noś­ci, nie odwiedzaj ser­wisów NewIn­sight, nie korzys­taj z usług NewIn­sight, nie naby­waj pro­duk­tów i usług NewIn­sight i nie prenu­meruj pub­likacji NewIn­sight.

Artykuł 2. Cele i sposób przetwarza­nia danych osobowych

 1. NewIn­sight przetwarza dane osobowe swoich Klien­tów jako ADO w celu dostar­cza­nia pro­duk­tów i świadczenia usług wspomagających prowadze­nie biz­ne­su i mar­ketingu w Internecie, fak­tur­owa­nia i uza­sad­nionej charak­terem pro­duk­tu lub usłu­gi komu­nikacji z Klientami.
 2. NewIn­sight za pośred­nictwem udostęp­ni­anych usług wspier­a­ją­cych biznes w Internecie przetwarza dane osobowe Klien­tów innych pod­miotów jako PPDO.
 3. NewIn­sight za dodatkową zgodą Klien­tów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu mar­ketingu bezpośredniego pro­duk­tów i usług za pomo­cą środków komu­nikacji elek­tron­icznej, tele­fonii komórkowej, pro­filowa­nia i pode­j­mowa­nia automaty­cznych decyzji (automatyza­cji mar­ketingu), ofer­owa­nia i sprzedaży usług i produktów (Zgo­da Marketingowa).
 4. NewIn­sight przetwarza dane osobowe bezter­mi­nowo, do momen­tu żąda­nia zaprzes­ta­nia przetwarza­nia lub usunię­cia danych, chy­ba że dal­sze przetwarzanie jest obow­iązkiem prawnym NewIn­sight.
 5. Oso­ba, której dane są przetwarzane, może: 
  • żądać od NewIn­sight dostępu do swoich danych osobowych, ich spros­towa­nia, usunię­cia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprze­ciw wobec przetwarza­nia, a także zażą­dać prze­niesienia danych;
  • wyco­fać Zgodę Mar­ketingową lub jakiekol­wiek przetwarzanie w dowol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­staw­ie zgody przed jej cofnięciem;
  • wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego;
 6. Czyn­noś­ci opisane w art 2 ust 5 właś­ci­ciel danych może wykon­ać po uprzed­nim zwery­fikowa­niu swo­jej tożsamoś­ci za pomocą sys­temów automaty­cznych lub poprzez kon­takt z NewIn­sight lub organem nad­zor­czym w przy­pad­ku pkt d.
 7. NewIn­sight dokła­da starań, aby oso­ba, które dane są przetwarzane mogła real­i­zować swo­je prawa w sposób możli­wie prosty i automaty­czny. NewIn­sight nie utrud­nia wykony­wa­nia tych praw, chy­ba że utrud­nie­nie jest w istot­nym intere­sie właś­ci­ciela danych – np. usunię­cie kon­ta w usłudze, która może mieć istotne znacze­nie dla właś­ci­ciela tego konta.
 8. W przy­pad­ku żąda­nia usunię­cia danych, NewIn­sight może część danych niezbęd­nych do anal­iz statysty­cznych lub celów dowodowych pozostaw­ić po uprzed­nim ich zanon­i­mi­zowa­niu. Usunię­cie lub anon­i­miza­c­ja danych z akty­wnych baz danych jest real­i­zowanie bez zbęd­nej zwło­ki w ter­mi­nach opisanych w Roz­porządze­niu. Usunię­cie lub anon­i­miza­c­ja danych w bazach archi­wal­nych jest realal­i­zowane w ciągu kilku miesią­cy ze wzglę­du na zachowanie ciągłoś­ci funkcjonowa­nia usług.
 9. W bard­zo rzad­kich wypad­kach – np. w wyniku poważnej awarii lub naruszenia inte­gral­noś­ci baz danych, przy­wróce­nie danych z archi­wum może spowodować przy­wróce­nie przetwarza­nia danych, co do których ich właś­ci­ciel wyco­fał zgodę lub zażą­dał usunię­cia lub w innej formie niż wyni­ka z żąda­nia spros­towa­nia. W przy­pad­ku takiego zdarzenia NewIn­sight dołoży starań, aby powiadomić właś­ci­cieli danych osobowych o takiej sytu­acji wraz z prośbą o ponowie­nie ew. żądań.

Artykuł 3. Kat­e­gorie Danych Osobowych

 1. W cza­sie korzys­ta­nia z ser­wisów i usług należą­cych lub uży­wanych przez NewIn­sight możesz zostać popros­zony o podanie niek­tórych swoich danych osobowych poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza lub w inny sposób.
 2. Dane, o które będziesz pros­zony, to w więk­szoś­ci przy­pad­ków imię i adres e‑mail. Adres e‑mail jest niezbęd­ny do komu­nikacji z Kli­en­tiem oraz wery­fikacją jego tożsamoś­ci w przy­pad­ku proś­by o zmianę/usunięcie danych. Imię ułatwia komu­nikację i nie musi być prawdziwe.
 3. W przy­pad­ku for­mu­la­rzy zamówień będziesz pros­zony o podanie danych osobowych w zakre­sie dos­tosowanym do typu pro­duk­tu lub usłu­gi – np. adres pocz­towy, numer tele­fonu tam gdzie jest to uza­sad­nione charak­terem pro­duk­tu lub usługi.
 4. W przy­pad­ków umów o współpra­cy lub o udostęp­nie­nie usług NewIn­sight do świad­czenia włas­nych usług, dodatkowo będziesz musi­ał podać unikalne iden­ty­fika­to­ry nadane Ci przez kraj, w którym rezy­du­jesz – np. numer NIP, REGON, PESEL w przy­pad­ku osób prywatnych.
 5. NewIn­sight zawsze stara się, aby wyma­gać min­i­mum danych niezbęd­nych do real­iza­cji konkret­nej usługi.
 6. Każ­do­ra­zowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do real­iza­cji usługi.

Artykuł 4. Odbior­cy danych osobowych

 1. NewIn­sight nie sprzeda­je i nie udostęp­nia osobom trzec­im danych osobowych Klien­tów w innych celach niż wspar­cie włas­nych pro­cesów przetwarza­nia, chy­ba że Klient wyrazi na to odręb­ną zgodę – na przykład zosta­jąc Klien­tem Klien­ta jed­nej z usług ofer­owanych przez NewIn­sight.
 2. NewIn­sight udostęp­nia dane osobowe Klien­tów wobec których jest ADO lub PPDO, innym PPDO w celu real­iza­cji usług i dostar­cze­niu zamówionych pro­duk­tów. Przekazy­wanie jest real­i­zowane na pod­staw­ie odręb­nych umów.
  Lista tych PPDO zna­j­du­je się na stron­ie http://www.newinsight.pl/innippdo
 3. PPDO dzi­ała­jące na zlece­nie NewIn­sight zna­j­du­ją się w Polsce, w innych kra­jach Unii Europe­jskiej (UE) oraz w innych kra­jach lub są to orga­ni­za­c­je między­nar­o­dowe. W przy­pad­ku kra­jów spoza UE, usta­wodaw­st­wo tych kra­jów speł­nia wymo­gi Roz­porządzenia lub wdrożono odpowied­nie środ­ki bez­pieczeńst­wa gwaran­tu­jące spełnie­nie wymogów Rozporządzenia.
 4. PPDO dzi­ała­jące na zlece­nie NewIn­sight nie mają prawa przetwarzać powier­zonych im danych w innych celach niż wspar­cie usług NewIn­sight, chy­ba że Klient samodziel­nie wyrazi taką zgodę wobec konkret­nego PPDO – np. będąc równocześnie użytkown­ikiem usłu­gi takiego podmiotu.

Artykuł 5. Zewnętrzni ADO obsługi­wani przez ser­wisy NewIn­sight

 1. W przy­pad­ku płat­noś­ci za pomocą kar­ty kredy­towej obsługę klien­ta prze­j­mu­je cer­ty­fikowany oper­a­tor płat­noś­ci. Jeśli nie jest to zaz­nac­zone inaczej, tylko oper­a­tor płat­noś­ci zna i jest odpowiedzial­ny za dane podane w jego for­mu­la­rzach. For­mu­la­rze oper­a­to­ra płat­noś­ci zna­j­du­ją się na jego ser­w­erze i są zabez­piec­zone odpowied­ni­mi technologiami.
 2. Na stronach NewIn­sight może pojaw­ić się for­mu­la­rz lub inna funkcjon­al­ność służą­cy do przekaza­nia danych osobowych na rzecz ADO innego niż NewIn­sight – na przykład użytkown­i­ka usłu­gi świad­c­zonej przez NewIn­sight na rzecz tego użytkownika.
 3. Klient przekazu­ją­cy swo­je dane do zewnętrznego ADO za pomocą ser­wisu lub usłu­gi NewIn­sight, przekazu­je swo­je dane świadomie i dobrowol­nie do tego ADO, a NewIn­sight nie odpowia­da za sposób przetwarza­nia danych przez tego ADO. Tam, gdzie NewIn­sight ma na to wypływ, NewIn­sight dba za możli­wie bez­pieczne i sprawne przekazanie danych.
 4. Niek­tóre usłu­gi NewIn­sight dają ich użytkown­ikom pełną dowol­ność tworzenia for­mu­la­rzy, dlat­ego NewIn­sight nie jest odpowiedzialne za bez­pieczeńst­wo i poprawność for­mu­la­rzy, które użytkown­ik usłu­gi NewIn­sight sam utworzył.
 5. NewIn­sight dokła­da starań, aby ADO korzys­ta­ją­cych z ser­wisów i usług NewIn­sight przestrze­gali Roz­porządzenia i innych stosowanych praw.

Artykuł 6. Nieza­powiedziane Wiadomości

 1. NewIn­sight zas­trze­ga sobie pra­wo do wysyła­nia nieza­powiedzianych Klien­tom, których dane kon­tak­towe posi­a­da i które zgodz­iły się z niniejszą Poli­tyką Prywatności.
 2. Pod poję­ciem nieza­powiedzianych wiado­moś­ci NewIn­sight rozu­mie wiado­moś­ci elek­tron­iczne (emaile oraz wiado­moś­ci wysyłane przez inne formy komu­nikacji elek­tron­icznej), wiado­moś­ci sms, zau­tomaty­zowaną lub nie komu­nikację tele­fon­iczną, wiado­moś­ci wysyłane na adres fizy­czny oraz inne.
 3. Nieza­powiedziane wiado­moś­ci mają charakter
 4. niehand­lowy odnoszą­cy się bezpośred­nio do ser­wisów, cza­sop­ism, usług i pro­duk­tów NewIn­sight (np. zmi­any, infor­ma­c­je o awari­ach i inne infor­ma­c­je wyma­gane przez prawo),
 5. wiado­moś­ci okazyjne (np. życzenia, komen­tarze oso­biste itp.)
 6. infor­ma­c­je komer­cyjne, doty­czące pro­duk­tów NewIn­sight, lub takie, których rozsył­ka została opła­cona lub wyni­ka ze współpra­cy z inny­mi podmiotami.
 7. NewIn­sight inicju­je wysyłkę nieza­powiedzianych wiado­moś­ci komer­cyjnych tylko do tych Klien­tów, którzy wyrazili NewIn­sight zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach mar­ketingu bezpośredniego.
 8. NewIn­sight nie inicju­je wysyłek wiado­moś­ci komer­cyjnych do Klien­tów zewnętrznych ADO, którzy korzys­ta­ją z usług NewIn­sight, ale jako PPDO może real­i­zować i obsługi­wać od strony tech­nicznej wysyłkę takich wiado­moś­ci na zlece­nie tych ADO.
 9. NewIn­sight ogranicza inic­jację wysyłek niekomer­cyjnych nieza­powiedzianych wiado­moś­ci do Klien­tów zewnętrznych ADO korzys­ta­ją­cych z usług NewIn­sight do sytu­acji bezwzględ­nie tego wyma­ga­ją­cych przez pra­wo, przez sposób dzi­ała­nia usłu­gi (np. proś­ba o potwierdze­nie sub­skrypcji) lub istot­ny interes odbiorców.
 10. Pod­mio­ty zle­ca­jące komer­cyjne mailin­gi skierowane do Klien­tów NewIn­sight, nie mają wglą­du w dane kon­tak­towe osób zna­j­du­ją­cych się na lis­tach adresowych NewIn­sight.
 11. Infor­ma­c­je komer­cyjne kierowane do Klien­tów NewIn­sight są sprawdzane i fil­trowane pod kątem wiary­god­noś­ci przekazu i zle­ca­jącego w stop­niu w jakim jest to możli­we, ograniczana jest ich obję­tość i wysyłane są sporadycznie.
 12. Infor­ma­c­je wysyłane przez zewnętrznych ADO za pośred­nictwem usług NewIn­sight nie są sprawdzane ani zatwierdzane pod kątem treś­ci, ale mogą być mon­i­torowane w celu wykrycia akty­wnoś­ci niez­god­nej z reg­u­lam­i­na­mi NewIn­sight lub prawem.

Artykuł 7. Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na ser­wisach należą­cych do NewIn­sight przy okazji wysyła­nia komen­tarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. mogą być dostęp­ne dla wszys­t­kich odwiedza­ją­cych strony zaw­ier­a­jące te dane. NewIn­sight nie ma możli­woś­ci zabez­pieczenia Klien­tów przed osoba­mi pry­wat­ny­mi lub fir­ma­mi, które te dane wyko­rzys­ta­ją do przesła­nia Wam nieokreślonych informacji.
 2. Do jawnych danych osobowych zal­icza się podane przez Klien­ta imię i nazwisko, adres strony www, mias­to zamieszka­nia, zdję­cie udostęp­nione w usłudze NewIn­sight lub gdzie indziej upub­licznione, nazwy użytkown­ików w sieci­ach społecznoś­ciowych i komu­nika­torach internetowych.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klien­ta w for­mu­la­rzach w polach do tego nie przez­nac­zonych – np. treść komen­tarza, wpisu na forum, opis pro­filu, pod­pis na forum – zostaną upub­licznione na ryzyko Klien­ta, a NewIn­sight nie bierze za to odpowiedzialności.
 4. NewIn­sight może upub­licz­ni­ać też inne dane, jeśli użytkown­ik wyrazi na to zgodę lub jest to wyma­gane przez pra­wo – np. adres lub numer tele­fonu Klien­ta będącego również ADO korzys­ta­ją­cym z usłu­gi NewIn­sight.

Artykuł 8. Cook­ies (Ciastecz­ka)

 1. Niek­tóre obszary ser­wisów należą­cych do NewIn­sight mogą wyko­rzysty­wać cook­ies, czyli małe pli­ki tek­stowe wysyłane do kom­put­era Klien­ta iden­ty­fiku­jące go w sposób potrzeb­ny do uproszczenia lub umorzenia danej oper­acji. Cook­ies są nieszkodli­we ani dla kom­put­era ani dla jego użytkown­i­ka i jego danych.
 2. Warunk­iem dzi­ała­nia cook­ies jest ich akcep­tac­ja przez przeglą­darkę i nie usuwanie ich z dysku.
 3. Klient może wyłączyć dzi­ałanie cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki lub może korzys­tać z tzw. try­bu incog­ni­to w przeglą­darce. Wyłącze­nie lub ograniczenia dzi­ała­nia cook­ie może ograniczyć albo uniemożli­wić korzys­tanie z niek­tórych częś­ci serwisu.
 4. Pli­ki cook­ie NewIn­sight wyko­rzys­tu­je w celach statysty­cznych, pro­filowa­nia mar­ketingowego, do auto­ryza­cji użytkown­ików w ser­wisach, w celu dos­tosowa­nia wyglą­du ser­wisów do pref­er­encji i his­torii przeglą­da­nia Klien­ta oraz w innych celach marketingowych.
 5. Pli­ki cook­ie mogą zaw­ier­ać dane osobowe użytkown­i­ka, cho­ci­aż w więk­szoś­ci przy­pad­ków będzie to tylko adres e‑mail. Dane te dostęp­ne są tylko dla Klien­ta danego kom­put­era jak i dla naszych serwisów.